سال جهش تولیدوالزامات آن


نامگذاری امسال به عنوان سال جهش تولید بامشارکت مردم ، نوید این رامی دهد که در سال جدید و البته سال های آینده ، مردم نقش مهم تری در اقتصاد خواهند داشت.اگر این اتفاق بیفتد معنی ساده اش این هست که نقش دولت به عنوان بزرگترین بازرگان و قدرترین تولیدکننده به تدریج کم و کمتر خواهد شد و این اتفاق مبارکی در اقتصاد کشور خواهد بود که طبیعتا اثرات خود را در بخش های دیگر جامعه بجا خواهد گذاشت.
در باره ی این که چگونه می شود به مرحله ای صعود کرد که مردم با مشارکت خود جهش لازم در تولید را موجب شوند ، کارشناسان و صاحبنظران فرصت دارند تا داد سخن دردهند! اما عجالتا یکی ازرسانه هافرصتی یافته تا محورهای لازم برای رسیدن به این هدف را در ۱۲ گام طبقه بندی کند و دیگران به عنوان اولین اقدام می توانند به تحقق آن ها کمک کنند. ما هم در اولین گام فهرست این ضرورت ها را در این مقال می آوریم.

“الزامات جهش تولیدی با مشارکت مردم/ ۱۲ گام برای تحقق شعار سال

۱ — تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی

۲ — توجه به بنگاهای تولیدی درقالب تعاونی

۳ — حمایت از کارآفرینان

 ۴ — ورودجریان پول به بخش تولید با پیش بینی پذیر کردن اقتصاد

۵ — اعتماد و اعتقاد به توانمندی‌های داخلی

۶ — توجه ویژه به بازار سرمایه و اصلاح ساختار بورس

 ۷– توجه ویژه به اقتصاد دانش بنیان

۸ — اصلاح سیاست‌های ارزی

۹ — اصلاح روند خصوصی سازی

۱۰ — رفع انحصارات

۱۱ — پیشگیری از رانتهای اقتصادی و اطلاعاتی

۱۲ — مبارزه با فساد اقتصادی”

این که از چنین مطلبی مدد گرفته شد یک دلیل دارد و آن این که محتوای مطلب بیانگر آنست که ؛ طی این سال ها یا به طور کامل این موارد نادیده گرفته شده یا ناقص اجرا شده است و وضع موجود ثمره همین اشکالات است که مقاله تاکید بر توجه به آن ها دارد و امید باید داشت که در سال ۱۴۰۳ به آن ها توجه شود! اما در پایان یادآوری  یک نکته تکراری اما اساسی لازم است و آن این هست که برای تحقق این موارد تاکید شده ، حفظ فضای مناسب رسانه ای و وقوع الزامات دیگر یک جامعه مشارکتی ؛شرط اصلی، اولیه و لازم رسیدن به اهدافی است که از آن ها به عنوان الزامات جهش تولید یاد شد. در صورت عدم تحقق چنان شرایطی ، بی تردید جامعه در پایان سال دستاورد قابل توجهی نخواهد داشت!