کوروش، پادشاه قلب‌ها

روایت شفاهیِ قصه، نمایشی است شبه تاترکه ازگذشته های دوربه وسیله هنرمندان ایرانی به مناسبت های مختلف برای مردم اجرامی شده است.روایت داستان هایی باعنوان حمزه نامه یااسکندرنامه وحسین کردشبستری ازمشهورترین آن هاست اماشاهنامه خوانی کامل ترین وپرطرفدارترین شکل بیان قصه به شیوه نمایشی است ،که روزگاری قهوه خانه ها — که محل تجمع مردم درساعات فراغت بود — حامل ونگهبان این هنربوده اند.درروزگارماهنرمندان بسیاری کمرهمت به احیاءوحفظ آن بسته اندودراین میان،بانوان هنرورکشورمان اگرنگوییم پیشتازند،بایداعتراف کنیم نقش برجسته ای دررواج این هنردارند.ازمیان این بانوان هنرمند،بانوپریساسیمین مهردرزمره ی فعالترین هاست.بانوپریساازفتح “سارد”به دست کورش بزرگ روایتی ارائه کرده که شنیدنش ارزشمنداست.این روایت برپایه منابع:کوروش نامه،سرزمین جاوید،تاریخ هردوت وگاهنامه منظوم ایران باستان عرضه می شود.باهم این روایت راگوش کنیم.