پزشکی قانونی پاکدشت اداره برگزیده ادارات تابعه پزشکی قانونی استان تهران شد

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران از خانم دکترکیانی رئیس اداره پزشکی قانونی شهرستان پاکدشت که عنوان اداره برگزیده را در بین ادارات تابعه پزشکی قانونی استان تهران کسب نموده با اهدا لوح، تقدیر کرد.

به گزارش پایگاه خبری معیارپرس به نقل از خبرنگار صبای سلامت، دکتر فروزش مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران درجلسه مدیران از بیست و هفت نفر از پزشکان که درطرح سالیانه ارزیابی عملکرد فنی پزشکان استان تهران رتبه سطح عالی را کسب نمودند با اهدا لوح و هدایایی تقدیرکرد.