میزان بارش‌های کشور نسبت به پارسال هنوز کمتر است

میزان بارش‌های کشور از ابتدای سال آبی جاری(مهرماه) تا ۲۰ اسفندماه درحالی ۱۸۸.۱ میلیمتر گزارش شده که پارسال در همین بازه زمانی ۲۰۰.۹ میلیمتر بارندگی در کشور ثبت شده بود که نشانگر کاهش بارندگی‌های امسال در مقایسه با پارسال است.

میزان بارش های کشور در حوضه های ۶گانه اصلی کشور گرچه نسبت به سال آبی پارسال(ابتدای مهرماه۹۷ تا پایان شهریور۹۸) از رشد منفی برخوردار شده اما در مقایسه با دوره بلند مدت ۵۱ ساله از ۱۶درصد رشد مثبت برخودار شده است.

تازه ترین گزارش دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران نشان می دهد چهار حوضه اصلی کشور رشد منفی بارندگی ها نسبت به پارسال را دارند.

 براین اساس میزان بارش های دریای خزر از ابتدای سال آبی جاری(مهرماه) تا بیست اسفنده ماه ۲۷۰.۵ میلیمترگزارش شده و این درحالی است که پارسال بارش های آن در بازه زمانی قید شده ۳۱۴ میلیمتر ثبت شده است درعین حال نسبت به دوره درازمدت ۵۱ ساله با بارش ۲۳۸.۹ میلیمتری از رشد مثبت ۱۳ درصدی نشان دارد.

میزان بارش های حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان هم تا بیست اسفنده ماه ۳۱۲.۱ میلیمتر است که در مقایسه با مدت مشابه پارسال که ۳۵۴.۳ میلیمتر بارندگی داشته رشد منفی را نشان می‌دهد. گرچه رشد بارش های این حوضه نسبت به پارسال منفی است در مقایسه با دوره بلندمدت ۵۱ ساله رشد مثبت ۱۷ درصدی دارد.

دریاچه ارومیه نیز از ابتدای سال آبی جاری(مهرماه) تا بیست اسفند ماه ۱۹۸.۱ میلیمتر بارندگی را دریافت کرده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال که ۲۸۶.۱ میلیمتر بارندگی داشته با کاهش بارش ها روبرو شده ودرعین حال نسبت به دوره درازمدت۵۱ ساله با بارش ۱۹۲.۱ میلیمتری رشد مثبت دارد.

حوضه آبریز فلات مرکزی تا بیست اسفند ماه ۱۲۲.۷ میلیمتر بارندگی را دریافت کرده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۱۳.۱ میلیمتر بارندگی داشته با رشد مثبت روبرو شده است.

میزان بارش های حوضه آبریز مرزی شرق از ابتدای مهرماه امسال تا بیست اسفندماه ۸۷.۵ میلیمتر گزارش شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال که ۵۹.۸ میلیمتر بارندگی داشته رشد مثبت بارش ها را تجربه می‌کند.

حوضه آبریز قره قوم هم نسبت به پارسال و هم در مقایسه با دوره درازمدت۵۱ ساله از رشد منفی بارش ها برخودار شده است.

  • منبع:ايرنا