موافقت رییس‌جمهور با اجرای تعرفه‌های خدمات پرستاری

رئیس سازمان نظام پرستاری، درباره زمان اجرایی شدن قول رئیس جمهور به پرستاران، توضیحاتی ارائه داد.

محمد میرزابیگی، در برنامه بسته پیشنهادی شبکه دو سیما، گفت: آقای رئیس جمهور با هر سه موضوع فوق العاده خاص، اجرای تعرفه ها و تغییر وضعیت نیروهای قراردادی و شرکتی موافقت کرد.
وی در پاسخ به سوال مجری برنامه در خصوص زمان اجرایی شدن وعده های پرستاری، افزود: رئیس جمهور معاون اجرایی نهاد ریاست جمهوری را مامور کرد تا با همکاری سازمان نظام پرستاری و سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت این سه موضوع یعنی فوق العاده خاص که این روزها به شدت مورد مطالبه جامعه پرستاری است و همچنین تغییر وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی و آنها که در ایام کرونا تمدید طرح بودند و همچنین اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری اجرایی شود.
میرزابیگی گفت: رئیس جمهور مأموریت داد تا با تشکیل کمیته ای این موضوعات تا نتیجه کامل دنبال شود.

/ مهر