شایدتنفس برایمان آسان شود

سید ابوالقاسم موسوی

مدیر مسوول

باتوجه به این نکته که درپاییزوزمستان ، پدیده وارونگی هوابیشترازبهاروتابستان رخ می دهد،حال باآغاززمستان این مساله مجددبحث روزشده وپشتبندآن معضل آلودگی ناشی ازترددوسایل نقلیه درشهرهاوعلی القاعده بحث زیان حاصل ازحرکت خودروهای فرسوده درخیابان هاازسطح کارشناسی به رسانه هاکشیده شده است.
اخیراسخنگوی انجمن سازندگان قطعات خودرو دراین زمینه مفصل سخن گفته ونسبت به بی توجهی به مساله ازرده خارج کردن اتومبیل های فرسوده هشدارداده است:
“سخنگوی انجمن سازندگان قطعات خودرو با بیان این که اسقاط خودروهای فرسوده به فراموشی سپرده شده است، گفت: مصرف سوخت و هزینه‌های این خودروها بالاست و اگر جلوی رشد این خودروها گرفته نشود، تعدادشان در ۱۴۰۴ به بیش از ۸میلیون دستگاه و زیان سالانه آن ها به بیش از ۵۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید”
نکته مهم درموردازرده خارج کردن خودروهای فرسوده نکته ای است که درجامعه مابه ویژه درمیان نهادهای رسمی ودولتی به صورت یک عادت درآمده است یعنی این که موضوعی حادمی شودوشدت التهاب آن موضوع درجامعه توجه تصمیم گیران راجلب می کندوتدابیری به صورت ضربتی درباره رفع یاحل آن معضل اتخاذمی شودوبعدازمدتی که التهاب مساله کاهش یافت موضوع به بوته فراموشی سپرده می شودتازمانی که مجدد،مساله به شکل حادش خودنمایی کندوهشدارکارشناسان وصاحبنظران ازدرون جلسات کارشناسی به صحنه رسانه پرتاب شود!
معضل آلودگی وصدالبته مساله مهم خروج خودروهای فرسوده ازمسیراستفاده نیزازجمله این موارددرجامعه ماست درحالی که مقابله باآلودگی هواوبه تبع آن مساله ازرده خارج کردن وسایل نقلیه موتوری فرسوده — که درآلوده سازی هوای شهرهابه خاطراستفاده ازسوخت های
فسیلی اثرات مخرب بالایی دارند — یک امرمداوم وهمیشگی است ونبایدباگذشت زمان ،یاجابه جایی دولت هاتوجه به آن کاهش یابدیاسیاست هابه نحوی تغییرکندکه دربرنامه های اصلی تاثیربازدارنده داشته باشد…مع الاسف این موضوع درکشورمااثرمخرب داردزیرا برخی از نهادهاتوجه لازم به موضوع ومعضل راازخودنشان نمی دهندوبه همین دلیل است که سخنگوی انجمن مرتبط باخودروتاکیدمی کندکه مساله اسقاط خودروفراموش شده است:
“وی با اشاره به برخی آمارهای مرکز اسقاط خودرو و هم چنین اداره محیط زیست شهرداری‌ها در این زمینه، گفت: سالیانه ۸۰ هزار میلیارد تومان صرف هزینه‌های جانبی تلفات جاده‌ای در اثر آلودگی، ۵۳ هزار میلیارد تومان هزینه سوخت مازاد و ۱۰ هزار میلیارد تومان هزینه ناشی از اتلاف ترافیکی (فقط در کلان‌شهر تهران) می‌شود که باید ۲۵ شهر دیگر که از معضل ترافیکی و آلودگی هوا رنج می‌برند و هم چنین هزینه‌های ساخت جاده و پارکینگ برای این خودروها را نیز اضافه کرد. وی بیان‌داشت؛ اکنون در حالی بحث اصلی، موضوع قیمت‌گذاری خودرو شده که موضوع فرسودگی خودروها، آلودگی هوا و سایر مخاطرات ناشی از آن به بوته فراموشی سپرده شده است.”
اکنون مشخص شده است که بافروکش تب وتاب اسقاط خودروهای فرسوده ،معضلات زیست محیطی وآلودگی هوای کلان شهرها،علاوه برآزردن شهروندان ،هزینه های فراوانی بردوش جامعه قرارداده وزیان های بیشتری نیزدرراه هست. ازاین روست که نمایندگان نیزبه موضوع ورودکرده وازجمله؛ رییس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی پیش ازاین بابیان این که اسقاط خودروهای فرسوده نبایدمنوط به واردات خودروشود،گفته بود: “فراکسیون محیط زیست مجلس در حال بازنگری در قانون است تا خودروسازان نیز موظف شوند به‌ازای تولیدات خود، بخشی از خودروهای فرسوده را از رده خارج کنند.وی با اشاره به مصوبه اخیر مجلس درباره واردات خودرو، گفت: بر اساس این مصوبه واردکنندگان موظفند به‌ازای واردات خودرو نسبت به از رده خارج کردن خودروهای فرسوده اقدام کنند.
رییس فراکسیون محیط زیست مجلس به تغییر قانون فرسودگی خودرو در کشور اشاره کرد و ادامه‌داد: براساس تعریف جدید فرسودگی خودروها در کشور، هم‌اکنون نزدیک به ۲۰ درصد خودروهای کشور در رده خودروهای فرسوده قرار می‌گیرند که این خودروها ۴۰ درصد آلودگی هوا را به خود اختصاص می‌دهند.به گفته رفیعی، یکی از بخش‌های بر زمین مانده قانون هوای پاک ،از رده خارج کردن خودروهای فرسوده است.”
گرچه فراموشی یابه قول معروف شل شدن اجرای طرح ازرده خارج کردن خودروهای فرسوده زیان های کلانی به جامعه تحمیل کرده وهزینه های بسیاری بردوش دولت هاوبه واقع مردم کشورنهاده است،اماهمین که دوباره موضوع درمراکزتصمیم گیری موردتوجه قرارگرفته ورسانه هانیزنسبت به آن حساسیت پیداکرده اندبایدامیدواربودکه روندحل معضل روندخوبی باشدواین بارهمه بداننداین موضوع یک امردائمی است وباآمدن ورفتن دولت هایامقامات نبایدشل وسفت شود.باشدکه حداقل این یک موردبه جای آن که دودش به چشم مردم برودمنافعش نصیب جامعه گردد.امیدواربایدبود…شایدتنفس برایمان آسان شود!