دستکاری در افکار عمومی

بخش نخست
دکتر حجت اله عباسی

تغییر هوشمندانه و سازمان یافته عقاید، نگرش ها و کنترل رفتار توده ها و نظم بخشیدن به شیوه تصمیم گیری آن‌ها را دستکاری در افکار عمومی گویند.
در عصر کنونی که انتخابات تکلیف پست های عالیرتبه کشورها را تعیین می کند، افکار عمومی یکی از منابع بسیار با ارزش در کنش های بازیگران محسوب می شود و می تواند موجب جابه جایی قدرت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شود.
کارکرد افکار عمومی در جامعه مانند کارکرد مغز در کالبد انسان است. مغز مرکز عقلانیت و قدرت انسان هاست و افکار عمومی منشا شکل گیری قدرت در ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است.
دستکاری در افکار عمومی با هدف کنترل اذهان توده ها از طریق سوار شدن بر امواج احساسات و عواطف آن‌ها با هدف دستیابی و تداوم قدرت با کمترین هزینه هاست.
هدف از دستکاری افکار عمومی جهت دهی به افکار، گرایش ها، عقاید و نگرش ها و رفتارها و هدف قرار دادن ذهن ناهشیار و ضمیرناخودآگاه به جای ذهن عقل اندیش است.
رسانه های جریان اصلی برای ایجاد وفاداری در توده ها از طریق برانگیختن ترس های غیرعقلانی و خطرات ساختگی عمل می کنند. “ادوارد برنیز” که پدر روابط عمومی و استاد دستکاری در افکار عمومی لقب گرفته است؛ تکنیک مشهوری دارد: دشمنی را خلق کن و شکست آن را طلب کن.
رسانه ها به ویژه رسانه های جریان اصلی مانند مطبوعات، رادیو، تلویزیون، خبرگزاری ها و سایت های اینترنتی که جریان اصلی تبلیغات جوامع را در کنترل دارند مهمترین عاملان دستکاری در افکار عمومی هستند.
دستکاری در افکار عمومی فرایند سازمان یافته ای دارد. خلق ایده، سوژه یابی، دستکاری در پردازش اطلاعات واقعیات و رخدادها، و اولویت مصنوعی بخشیدن به انتشار اطلاعات است.