دستکاری افکار عمومی “انتشار خبر”

بخش هفتم
دکتر حجت الله عباسی

هفتمین خوان دستکاری افکار عمومی در فرایند رسانه های جمعی، انتشار اخبار است. مجموعه و بولتن خبری به تعدادی خبر و گزارش اطلاق و راس ساعت معينی پخش می شوند. تعيين اولويت آيتم ها برای پخش را چينش اخبار گويند.
در اطلاع رسانی حرفه ای، ارزش های خبری ميزان اهميت و اولويت در چینش اخبار را تعيين می كنند. در رسانه های جریان اصلی اخبار مهم قاعدتا در ابتدای خبرها پخش می شوند و خلاصه اخبار نيز معمولا به اخبار مهم اختصاص می يابند.
دستكاری در افكار عمومی در رسانه های عمومی به اين صورت رخ می دهد كه اولويت بندی خبرها نه بر اساس ارزش های خبری بلکه تحت ملاحظات ديگری تعيين شود. خبرهای كم اهميت در صدر اخبار راديو وتلويزيون جاخوش كنند و يا بر تيتر اصلی مطبوعات جریان اصلی نقش بندند.
در رسانه های جریان اصلی چنانچه خبر مهمی به انتهای كنداكتور مجموعه خبری انتقال يابد در صدد القای کم اهمیت بودن آن خبر نسبت به سایر اخبار مجموعه است. یکی از شگردهای دیگر دستکاری افکار عمومی، فوریت بخشیدن مصنوعی به پاره ای از اخبار در یک مجموعه خبری است.
مطبوعاتی که رسالت اصلی آن ها انتشار اخبار است؛ چنانچه اخبار مهم به جای نيم صفحه بالایی صفحه اول، آن هم با تيتر و با فونت و سایز درشت، به صفحات ديگر و با فونت و سایز ريز منتقل شود، دستکاری در افکار عمومی است.در مطبوعات از طريق صفحه آرایی، فونت، سایز و رنگ بندی متفاوت می توان در افکار عمومی دستکاری کرد.
بعد ديگری از دستكاری، از طريق اجرا و گويندگی در اخبار راديو و تلويزيون انجام می شود. در پخش اخبار، گویندگان و مجریان می توانند از طریق ارتباطات غیر کلامی، لحن و فراز و فرود و تاکید بر کلمات ماهیت اخبار را تغییر داده و بر افکار عمومی تاثیر گذارند. لابد شنيده ايد در عبارت “بخشش لازم نيست اعدامش كنيد” مکث کوتاه بعد از “بخشش” یا بعد از “نیست” دو معنای بسیار متضاد ایجاد می کند.
پيچيده ترين دستكاری افكار عمومی از طريق تصوير انجام می گيرد. از طریق کادربندی دوربین می توان با کوچک نمایی یا بزرگ نمایی، حذف واقعیات مهم و پاره حقیقت گویی در افکار دست برد. هم چنین عکس و گرافیک ظرفیت قابل توجهی برای دستکاری در افکار عمومی دارند.
پخش زنده اخبار، مدعی حذف دروازه بانی اطلاعات و هر گونه سانسور در اخبار است. چینش متفاوت فریم های تصویر به ویژه هنگام پوشش خبری با واحدهای سیار چند دوربینه، معانی متضادی را ایجاد می کند.
برای خنثی کردن جنگ روانی رسانه های جمعی، اخبار خود را از رسانه های معتبر، متنوع، متکثر و با روش و منش متفاوت دریافت کنید تا در چنبره دستکاری افکار عمومی گرفتار نشوید.