بی توجهی به نظرکارشناسان

بیش از چهار دهه پیش — که تب خودکفایی ، به ویژه در بخش کشاورزی و تغذیه افرادجامعه ،سراسر کشور را فراگرفته بود، هیچ کس به هشدارهای کارشناسان اعتنایی نکرد.
افراط و اصراف در بهره برداری از منابع آب و زمین به حدی بالاگرفت که تنها در دو دهه پس از آن ، آثار تخریبی سوء برداشت از آب و زمین خود را نشان داد. در این میان ، به دلیل افزایش سریع جمعیت و نیز استمرار شیوه های قدیمی و غیرکارآی تولید در کشاورزی ، اهداف خودکفایی نیز تحقق کامل پیدا نکرد.غریب آنکه با آشکار شدن آثار زیانبار تهاجم به مخازن و منابع آبی و تکرار هشدارهای متخصصان همچنان درذهن و فکر و عمل تصمیم گیران بی اثر ماند.
این بی اعتنایی یا بی اعتقادی به نظر کارشناسان دو دهه دیگر هم کم و بیش ادامه یافته است که اکنون وضعیت منابع آب و خاک از مرز خطر هم گذشته است .بر پایه آمار ارایه شده از سوی مطلعین؛ ایرانیان ۱۵۰ میلیارد متر مکعب بیشتر از آنچه در طول ۳ دهه اخیر وارد آبخوان‌ها شده برداشت داشته‌اند و این باعث فرونشست زمین در محدوده‌ای دست‌کم ۵۷ هزار کیلومتر مربع با میزان به طور متوسط یک سانتی‌متر در سال شده است.
به آمارهشداردهندکارشناس — که به شکلی جدیدترین اظهارنظراست ، توجه فرمایید:
وی “درباره اوضاع فرونشست در کشور اظهار داشت: بزرگترین دلیل فرونشست در ایران ناترازی آبخوان‌ها است که اکنون به بیش از ۱۵۰ میلیارد متر مکعب رسیده است، یعنی ایرانیان ۱۵۰ میلیارد متر مکعب بیشتر از آنچه در طول ۳ دهه اخیر وارد آبخوان‌ها شده برداشت داشته‌اند و این باعث فرونشست زمین در محدوده‌ای دست‌کم ۵۷ هزار کیلومتر مربع با میزان به طور متوسط یک سانتی‌متر در سال شده است.”

وی همچنین دررابطه اقدامات انجام شده ودرحال انجام می گوید:
“البته اقداماتی از سوی دولت در دستور کار قرار گرفته و آن این که در اردیبهشت ماه سال گذشته سند امنیت غذایی کشور به تصویب ریاست‌جمهوری رسید و در تیر ماه نیز در ساختمان مجلس ابلاغ شد، مطابق این سند باید تا افق ۱۴۱۱؛ ۳۰ میلیارد متر مکعب آب در بخش کشاورزی صرفه‌جویی شود و ۴۵ میلیارد متر مکعب ناترازی آبخوان‌ها و ۲۰ درصد فرسایش خاک کاهش پیدا کند که این یکی از امیدبخش‌ترین سندهایی است که در طول سال‌های پس از انقلاب صادر شده و وظیفه مردم، دانشگاهیان و رسانه‌ها است که اجرای مو به موی این سند را مطالبه کنند.”

وی با انتقاد از اطلاع‌ رسانی مسوولین در زمینه امضای سند امنیت غذایی کشور تصریح کرد: “تاکنون هیچ یک از مسوولین هیچ اشاره‌ای به امضای این سند امنیت غذایی کشور که می‌تواند چشم‌انداز امیدبخشی برای آینده به تصور بکشد و نشان دهد که مسوولین کشور خطر فرونشست را درک کرده‌اند؛ نشده است.”
بر پایه آنچه که تا حالا مساله آب ،خاک و فرونشست زمین ، پیش رفته است ، بنظرمی رسدکسی در محدوده تصمیم گیران ، کارشناسان راجدی نگرفته است و زمانی هم که علی الظاهر یک کار کارشناسانه انجام شده محتوای آن در صندوق در بسته حراست می شود و نه تنها مردم چیزی از آن نمی دانند بلکه  کارشناسان هم از آن بی خبرند!
شاید اکنون که مساله به نهایتِ حاد بودن خود رسیده بهتر باشد با تبلیغ بسیط بر روی سندی که کارشناس محترم از آن یاد کرده است ،احاد مردم را در جریان اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه قرار دهند و در سالی که مقرر است مشارکت مردم تحقق یابد،کار را با اطلاع رسانی درست ، به نقطه مطلوب نزدیک کنند و طوری نباشدکه همچنان بنظر آید تصمیم سازان و مجریان کار خود می کنند و کارشناسان در فضای خالی نظر می دهند!