بدنه جداشونده موشک بالستیک قیام

در پروفایل پروازی نسل جدید موشک قیام، سرجنگی موشک، جداشونده است و بدنه از سر جنگی جدا شده و سرجنگی به تنهایی روانه هدف می شود.