اعتراض بازنشستگان صداوسیما

چندماهي است كه كاركنان سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي نسبت به عدم افزايش پنجاه درصداعلامي ازسوي دولت به مسولان سازمان اعتراض دارند.هم چنين بازنشستگان سازمان به اجرانشدن طرح همسان سازي ومطالبات ديگرمعوقه خودمعترضند.دراين زمينه كانون بازنشستگان سازمان اعتراضيه اي حضوررييس سازمان صداوسيماارسال كرده كه متن ان درروزنامه قانون درج شده است .متن انتشاريافته ازسوي كانون بازنشستگان صداوسيمابه اين شرح است:

کانون بازنشستگان صدا و سیما به نمایندگی از بازنشستگان این سازمان در سراسر کشور از ریاست سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران سوال می‌کند که این‌ همه تعلل در اجرای مصوبات موضوع افزایش حقوق آنان برای چیست؟

در اعیاد قربان و غدیر در بسیاری از کشورهای مسلمان و شیعه هدایا و اخبارخوش برای بازنشستگان خود داشته‌اند، ایران ام القرای جهان اسلام رهاوردش برای امت بازنشسته‌اش چیست؟!